کامیون بنز 1924

مرحله دوم طرح فروش نقد و اقساط کامیون بنز 1924

شرکت ایران خودرو دیزل مرحله دوم فروش نقد و اقساط کامیون بنز 1924 را ویژه بهمن ماه 99 از امروز شنبه آغاز نمود.
شرکت ایران خودرو دیزل مرحله دوم فروش نقد و اقساط کامیون بنز 1924 را ویژه بهمن ماه 99 از امروز شنبه آغاز نمود.

اقتصاد خودرو-شرکت ایران خودرو دیزل مرحله دوم فروش نقد و اقساط کامیون بنز 1924 را ویژه بهمن ماه 99 از امروز شنبه آغاز نمود.

این بخشنامه از تاریخ 99/11/25 قابل اجرا می باشد.